فارمرز

لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در مزرعه فارمرز

در دیدار معاون و مدیران کل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مجموعه فارمرز مطرح شد: لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در مجتمع تولیدی تحقیقاتی فارمرز مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه جمعی از مدیران کل این وزارتخانه از مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان […]