فارمرز

مسئولیت‌های اجتماعی

فارمرز یک سازمان صرفاً اقتصادی نیست. مدیران، متخصصان و کارکنان این مجموعه می‌دانند که مسئولیت‌های اجتماعی، بخش مهمی از آرمان‌ فارمرز را تشکیل می‌دهند. کرامت انسان، حفاظت از محیط زیست، اهمیت منابع انسانی، احترام به تنوع فرهنگی و قومی، بهداشت و سلامت جامعه، کمک به هم‌نوعان و بسیاری دیگر از مسئولیت‌های اجتماعی همواره در برنامه‌ریزی‌ها […]