فارمرز

برگزاری دوره آموزشی اصلاح نژاد دام در کشت و صنعت فجر صفا

برگزاری دوره آموزشی اصلاح نژاد دام در کشت و صنعت فجر صفا

برگزاری دوره آموزشی اصلاح نژاد دام در کشت و صنعت فجر صفا

برگزاری کلاس آموزشی بهبود مدیریت پرورش دام سبک با حضور کارشناس بین المللی هلندی، برای مدیران امور دام کشور به میزبانی شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجرصفا لرستان