فارمرز

بازدید معاونت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور

بازدید معاونت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور

بازدید معاونت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور

بازدید معاونت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور ،دکتر شالبافیان به همراه دکتر دالوند معاونت استانداری لرستان و مدیرکل میراث فرهنگی استان از توانمندی ها و پروژه های در حال احداث واحد گردشگری و کشاورزی مجموعه کشت و صنعت و گردشگری فجرصفا .
آقای خدارحمی و مهندس گنجی مدیریت واحد سرمایه های انسانی فجرصفا بخش های مختلف این مجموعه بزرگ را تشریح و معاون وزیر میراث فرهنگی از نزدیک موفقیت ها و دستاوردهای این شرکت را مشاهده نمودند.
شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا یکی از بزرگترین مجتمع های تولیدی و تحقیقاتی کشور است که با رویکرد دانش بنیان سعی در ترویج و ارتقا شیوه های مدرن کشاورزی صنعتی و گردشگری در سطح کشور را دارد