فارمرز

پیش تولید تجاری زنبور گرده افشان بامبل

پیش تولید تجاری زنبور گرده افشان بامبل

پیش تولید تجاری زنبور گرده افشان بامبل

زنبورهای بامبل مهم ترین گرده افشان های محصولات کشاورزی هستند
اگر بدنبال افزایش عملکرد و پرورش محصول بیشتر هستیم باید گرده افشان های طبیعی رو در نظر بگیریم