فارمرز

تولید انبوه صنعتی سن شکارگر ماکرولوفوس برای کنترل سفیدبالک و توتا گوجه فرنگی

تولید انبوه صنعتی سن شکارگر ماکرولوفوس برای کنترل سفیدبالک و توتا گوجه فرنگی

تولید انبوه صنعتی سن شکارگر ماکرولوفوس برای کنترل سفیدبالک و توتا گوجه فرنگی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کشاورزی و گردشگری فجر صفا لرستان، انتقال فناوری «تولید انبوه سن شکارگر ماکرولوفوس برای کنترل سفیدبالک و مینوز برگ گوجه فرنگی» از موسسه تحقیقات گیاه ‏پزشکی به این شرکت منجر به تولید انبوه صنعتی سن شکارگر «Macrolophus pygmaeus»  و طعمه مکمل این شکارگر شد.

این مهم با تلاش مجری انتقال این فناوری دکتر سیدحسن ملکشی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، همکاران آن بخش و کارشناسان شرکت میسر شد.

بدین ترتیب شرکت کشت و صنعت کشاورزی و گردشگری فجر صفا لرستان توانست در سطح ۲۰ هکتار از گلخانه‌های  گوجه فرنگی مدرن خود از این شکارگر برای کنترل آفات استفاده کند و از خرید عامل این شکارگر از خارج کشور بی نیاز شده و از خروج ارز جلوگیری می‌شود.